ویدیو/ اگر این ماشین را بفروشید، دادگاهی می‌شوید

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082317220/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF