ویدیو/ ترامپ خطاب به محاکمه‌کنندگانش؛ «دیوانه هستید!»

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082418221/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF