ویدیو/ تهدید نماد گردشگری یزد در کشاکش مسئولان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402113021673/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86