پخش «آقای قاضی» با ۲ روز تاخیر/پیش تولید فصل دوم آغاز شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050905565/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF