پیگیر تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده شیر خشک هستیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082216392/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85