کارشناسان رسمی دادگستری کمک‌کار قضات در احقاق حق باشند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052616575/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF