کارگروه استانی دادگاه علنی برخط در دادگستری استان تهران تشکیل شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402091208638/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84