کارگزاران نظام باید از سرگرم شدن به حاشیه‌سازی دشمن پرهیز کنند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052616693/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF