کسی حق ندارد بی حجابی و بی عفتی را ترویج کند/ قوه قضائیه با هنجارشکنان برخورد می‌کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042113614/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86