کمیسیون پزشکی قانونی در زندان گرگان تشکیل شد/ مرخصی ۷ روزه به واجدین شرایط

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052012376/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%DB%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87