کنعانی: تصویب قطعنامه ضد ایرانی «بی‌آبرویی» و نشان‌دهنده «کذب فاحش در دفاع از حقوق بشر» است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082518469/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B0%D8%A8