۱۴ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082921446/%DB%B1%DB%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF