آخرین دفاع متهمان پرونده صرافی غیرمجاز کریپتولند اخذ شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060705006/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B4%D8%AF