آزادی ۹ ایرانی از زندان‌های سریلانکا و بازگشت آنها به کشور

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061710665/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1