آزمون مرحله اول کارآموزی وکالت حذف شد/ مراحل دوم و سوم ادغام می‌شوند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031208086/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85