آیت‌الله رییسی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تسلیم فشارها نمی‌شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031006880/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF