آینده و سرنوشت کشور در گرو عملکرد معلمان است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070100473/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA