ابطال یک مصوبه هیات وزیران در دیوان عدالت اداری

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403012110877/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C