اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به «اراده ملی» نیاز دارد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031308845/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87