اراده دستگاه قضا گردش مستمر چرخ‌های تولید در فارس است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042918851/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA