ارزیابی ۳۲۳ ساختمان پرخطر در تهران/ ۱۳۷ بیمارستان ناایمن در اولویت مقاوم سازی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403012512835/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%B3%DB%B2%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA