استادان دانشگاه‌های عراق چهره واقعی آمریکایی‌ها را افشا کنند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042616738/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF