استقلال قضات در دادگستری همدان حفظ شده است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041409255/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA