استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062214091/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA