اعطای مرخصی و آزادی به ۷ هزار نفر از محکومان استان تهران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403012111225/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86