اعلام گذشت اولیای دم در یک پرونده قصاص به‌ مناسبت عید غدیر

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042113757/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1