اعمال مراقبت‌های پس از آزادی برای مرتکبان سرقت‌های خشن

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402091006826/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%86