افراد خاطی کلانتری ۱۳ زاهدان تفهیم اتهام و با صدور قرار مقتضی بازداشت شدند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071308908/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C