امضای توافق نامه سه‌جانبه ستاد حقوق بشر، جامعه المصطفی (ص) و پژوهشگاه قوه قضائیه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070503667/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B5-%D9%88