انتقاد غریب‌آبادی درباره مواضع جاوید رحمان در حمایت از گروهک‌های تروریستی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070100102/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C