انتقال شرکت‌ها و شعبه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی میسر شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031710955/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D8%AF