اولین جلسه دادگاه حمله تروریستی به شاهچراغ (ع) ۱۸ شهریور برگزار می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060906234/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9-%DB%B1%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1