اولین قدم جهت تحقق شعار سال اهمیت دادن به رفع موانع تولید است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041509741/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA