اگر «فرار مغزها» درست است، سایت‌های هسته‌ای ما را چه کسانی اداره می‌کنند؟

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402061911584/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87