بازداشت دوباره توماج صالحی و فرار متهم پرونده صرافی کریپتولند/ برگزاری آزمون سردفتری در سالجاری

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402091006664/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF