بازداشت ۴ تن از اعضای کادر درمان بیمارستان مفید درپی فوت یک کودک ۶ ساله

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402091006902/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9