بازدید خبرنگاران از جزیره آشوراده و روستای زیارت گرگان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062716867/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86