بازدید دادستان تهران از انبارهای مرکزی فروش اموال تملیکی پایتخت

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402120301879/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA