بازدید دادستان تهران از درختان بوستان چیتگر/ مکاتبه شهرداری با اداره کل منابع طبیعی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031308684/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7