بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از ندامتگاه قزلحصار

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051710848/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1