بازدید سه هزار قاضی از زندان‌های ۹ گانه استان تهران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062615860/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86