بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور/ آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402120301807/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C