بازگشت قریب به ۱۱۸ میلیون دلار به بیت‌المال در نتیجه ورود سازمان بازرسی به دو پرونده

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071107388/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86