بازگشت ۶۷ زندانی جرایم غیرعمد استان مرکزی به کانون خانواده

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050302031/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B6%DB%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87