باید اعتماد مردم به طرح مولدسازی جلب شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042013082/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF