برای تحقق همدلی گفت‌وگو کنیم/ با ممنوع‌الخروج‌ها برای اربعین مساعدت شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402053019303/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86