برخی کارشناسان به کارمندان بانک‌ها تبدیل شده‌اند/ در ارجاعات کارشناسی عدالت رعایت شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402080403216/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA