برخی کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها تبحر و تجربه کافی برای دفاع از پرونده را ندارند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403030805589/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2