بررسی ۲۴ گزارش و شکایت حقوق شهروندی در مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062817673/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84