برگزاری جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای با حضور دادستان کل کشور

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062918386/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1